Ochrana osobních údajů

GDPR – zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Česká krajina

I. Obecné informace a poučení o právech

Informace o společnosti (správce osobních údajů):

Česká krajina o.p.s.
Šultysova 170
284 01 Kutná Hora

IČ: 28254244

E-mail: gdpr@ceska-krajina.cz

(dále jen “správce” nebo “společnost” nebo “Česká krajina”).

Naše společnost dodržuje zákonné povinnosti ochrany osobních údajů, zejména na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci naší společnosti jsou nastavena vhodná technická a organizační opatření, abychom osobní data dostatečně chránili. V této souvislosti zachováváme maximální soukromí, případ od případu proto posuzujeme, zda je zpracování údajů v dané situaci nezbytné a zda nezasahuje nepřiměřeným způsobem do práv a svobod.

Předávání osobních údajů

K osobním údajům zpracovaným v rámci naší společnosti nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je dalším subjektům, aniž bychom Vás o této skutečnosti informovali. Obecné informace o předávání jsou popsány níže. Před předáním vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby jejich ochrana dosahovala náležité úrovně.

Petice

Údaje, které jste uvedli v naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Marketing

Zpracováváme osobní údaje pro účel přímého marketingu, tedy pro oslovování s nabídkou služeb e-mailem, poštou nebo telefonicky. Proti tomuto můžete kdykoli vznést námitku a vaše údaje již nebudou dále zpracovávány. V každém našem e-mailu je možnost odhlásit se z přijímání e-mailových zpráv, případně se na nás můžete obrátit přímo prostřednictvím e-mailu gdpr@ceska-krajina.cz. Podrobnější informace o tom, jaké údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, najdete níže.

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši společnost o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracováváme a zda existují další příjemci nebo kategorie příjemců těchto osobních údajů. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90 dnů, o čemž bychom vás však informovali.

Pokud od nás budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. V žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby, z níž bude jasné, kdo o poskytnutí informací žádá.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo jsou obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Protože se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (může dojít například ke změně příjmení, adresy bydliště nebo e-mailu), přivítáme, pokud nám oznámíte, že u vás došlo nějaké změně. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Zároveň se může také stát, že vás o aktualizace sami požádáme.

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/

Právo na výmaz

I v případě, kdy jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. V takovém případě údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů naší společnosti. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu.

Na základě příslušné legislativy máte i další práva, která v tomto dokumentu nejsou uvedena. K podrobnějšímu prostudování vašich práv můžete využít informační materiály Evropské komise, například publikaci Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou. Případně materiály vydané příslušnými národními orgány.

II. Kategorie subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme

Naše společnost zpracovává osobní údaje několika kategorií subjektů. Následující část popisuje rozsah, účel, právní základ pro zpracování, přehled příjemců těchto údajů a také lhůty, po které osobní údaje zpracováváme.

Zaměstnanci společnosti a uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme v rozsahu vyžadovaném zákonnými povinnostmi. Účelem zpracování je plnění dle pracovní smlouvy, plnění zákonných povinností souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou, propagace společnosti a plnění povinností vyplývajících z podmínek grantových, dotačních a dalších obdobných programů. Právním základem pro toto zpracování je zákonná povinnost a plnění ze smlouvy. Zákonné povinnosti dále definují i okruhy zpřístupňovaných osob, kterým jsou osobní údaje předávány, tedy příslušné úřady a instituce. Některé kontaktní údaje zaměstnanců mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech společnosti nebo projektů, které organizuje. Děje se tak zejména v případech, kdy to vyplývá z konkrétního pracovního zařazení zaměstnance v rámci společnosti. Osobní údaje zaměstnanců jsou vymazány, resp. archivovány podle příslušných lhůt a v příslušném rozsahu dle požadavků plynoucích z tuzemské legislativy.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu běžného CV zpracováváme za účelem přípravy a organizace výběrových řízení na zaměstnance společnosti. Právním základem pro jejich zpracování je souhlas, který nám uchazeč o zaměstnání udělí. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nejsou nikomu zpřístupněny a uchováváme je za účelem případného informování uchazeče, pokud společnost vypíše výběrové řízení na pozici obdobnou té, o kterou uchazeč projevil zájem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání je možné kdykoli odvolat zasláním e-mailu na gdpr@ceska-krajina.cz; pokud k odvolání souhlasu dojde před ukončením výběrového řízení, bude uchazeč z daného výběrového řízení vyřazen.

Dárci

Osobní údaje dárců zpracováváme v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů, v souladu s příslušnou darovací smlouvou. Účelem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle darovací smlouvy, včetně plnění zasílání odměn z veřejné sbírky (e-shop), komunikace s dárci o využití jejich darů a činnosti společnosti a další rozvoj vztahu s dárcem. Účelem může být také přímý marketing. Právním základem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle darovací smlouvy, případně souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený na dárcovském formuláři, dopisu, e-mailu či jiném komunikačním nástroji. Osobní údaje dárců jsou zpřístupněny pouze zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů společnosti pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Osobní údaje o dárcích budou vymazány po pěti letech (na konci kalendářního roku) od poslední finanční transakce dárce, pokud dárce do té doby neprojeví zájem o zasílání informačních sdělení, pak bude přeřazen do příslušné kategorie, resp. po odvolání případného souhlasu.

Dobrovolníci a účastníci akcí

Osobní údaje dobrovolníků a účastníků akcí zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém nám je tyto osoby poskytly při registraci prostřednictvím dobrovolnického formuláře, registračních a jiných obdobných formulářů či komunikačních prostředků. Účelem zpracování je organizování práce dobrovolníků, jejich evidence a informování o možnosti dobrovolnické činnosti pro společnost Česká krajina, organizování akcí pořádaných společností Česká krajina, informování o dalších aktivitách a fundraisingová komunikace za účelem získání dárců. Účelem může být také přímý marketing.

Právním základem zpracování je plnění dle dobrovolnické smlouvy, plnění zákonem předepsaných povinností, například registrační a oznamovací povinnosti vůči úřadům či administrátorům grantových a obdobných programů, souhlas se zpracováním ze strany dobrovolníka nebo účastníka akcí, resp. situace, kdy je zpracování nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů správce.

Oprávněnými zájmy společnosti Česká krajina je poskytovat dobrovolníkům a účastníkům akcí informace o činnosti a nabídce jeho služeb a možnosti finančně podpořit společnost, organizovat činnost dobrovolníků a organizovat akce spojené s činností společnosti Česká krajina, včetně zajištění bezpečnosti účastníků aktivit. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů je osoba vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu.

Osobní údaje jsou předávány příjemcům (úřadům) na základě zákonných povinností správce, příjemcům – administrátorům grantových a obdobných programů, kde to pravidla takových programů vyžadují, a také fyzickým a právnickým osobám – organizátorům událostí a aktivit, na které se prostřednictvím správce dobrovolníci nebo účastníci přihlásí nebo se jich budou účastnit. Osobní údaje jsou zpřístupněny také zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů společnosti pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje.

Osobní údaje o dobrovolnících budou vymazány za pět let (do konce kalendářního roku) poté, co daná osoba přestane být dobrovolníkem ve společnosti, nebo kdykoli na základě požadavku dobrovolníka. Osobní údaje o účastnících akcí budou vymazány za pět let (do konce kalendářního roku) od poslední účasti na akci, případně po době, která byla uvedena v textu souhlasu, nebo na základě odvolání souhlasu se zpracováním, pokud bylo toto prováděno na základě souhlasu.

Odběratelé informačních sdělení a e-mailových newsletterů

Osobní údaje osob, které od nás dostávají e-mailové informační sdělení a newslettery zpracováváme v rozsahu jméno, e-mail, adresa a případně telefon, pokud nám jej odběratelé poskytli. Informace zpracováváme za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení o činnosti společnosti, včetně pozvánek na akce a fundraisingové komunikace za účelem získání dárců, za účelem zasílání informačních sdělení o obecném dění v oborech, které mají souvislost s aktivitami společnosti a příjemci sdělení v minulosti projevili zájem o tyto informace. Účelem může být také přímý marketing, včetně zobrazování reklamních sdělení na základě automatizovaného zpracování osobních údajů reklamními systémy.

Právním základem zpracování je především souhlas se zpracováním a plnění ze smlouvy. V určitých případech je zpracování nezbytné také pro naplnění oprávněných zájmů společnosti. Oprávněným zájmem je poskytovat osobám, které v minulosti projevily zájem o informace o činnosti a nabídce jejích služeb, takové informace a nabídky, které jsou relevantní pro příslušné osoby, v podobě zasílání informačních e-mailů, SMS, poštovních zásilek, zobrazování reklamních sdělení nebo provádění telefonních hovorů. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů je osoba vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu a zpracování osobních údajů je ukončeno. Pro vyloučení ze zobrazování reklamních sdělení v reklamních systémech na základě vaší e-mailové adresy můžete napsat na gdpr@ceska-krajina.cz a z takového zobrazování budete vyloučeni.

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů společnosti pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje a provozovatelům reklamních systémů za účelem zobrazování cílené reklamy a informačních sdělení.

Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu, případně pět let po ukončení konkrétního účelu zasílání, například kampaně či projektu, pokud nebude společnost Česká krajina pokračovat v projektu jiném, který je svým zaměřením obdobný původnímu účelu.

III. – Informace týkající se soukromí na internetu

Webové stránky

Pokud vstoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme protokolové soubory (logy) a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • vaše IP adresa
  • otevíraná stránka našeho webu
  • kód odpovědi http
  • identifikace vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme automatizovaným způsobem v rámci provozu internetového serveru za účelem bezproblémového chodu serveru.

Webovými stránkami společnosti Česká krajina je míněn jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní společnost Česká krajina.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, využíváme na nich technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, bez nichž nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost stránek.

Naše stránky mohou obsahovat i kódy třetích stran, jako jsou kódy společnosti Google, Facebook, a další, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Tyto „sledovací“ cookies můžete zablokovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Česká krajina

Šultysova 170 • 284 01 Kutná Hora • Česká republika

Máte nějaké otázky? Napište nám: info@ceska-krajina.cz

Napište si o náš newsletter

Registrace je zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit. Budeme Vám zasílat novinky a informace o aktualizaci našich stránek. Pro zrušení registrace stačí znovu vyplnit Vaší emailovou adresu.

© Copyright 2009 - 2023 Česká krajina • Všechna práva vyhrazena.